Regulamin - Kominki z montażem Komineczki.pl
0
Umów się na bezpłatny pomiar: 505 091 441

§ 1. Oferta sklepu internetowego

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.

§ 2. Strony transakcji, definicje

 1. Kupującym  na stronie www.komineczki.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest Rywal Wojciech Bryła Spółka z siedzibą w Gliwicach 44-103 ul Korczoka 43 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod nr  NIP 631-251-18-54, będąca właścicielem strony www.komineczki.pl 
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. 
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie firmę Rywal Wojciech Bryła.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Kontakt z firmę Rywal Wojciech Bryła odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (mail ), bądź telefonicznie, pod numerem infolinii: 505091441 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
 8. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w firmę Rywal Wojciech Bryła.
 9. Serwis – strona internetowa firmy Rywal Wojciech Bryła prowadzony pod adresem www.komineczki.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 11. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. firmę Rywal Wojciech Bryła może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od firmę Rywal Wojciech Bryła oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Rywal Wojciech Bryła może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Rywal Wojciech Bryła może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Rywal Wojciech Bryła zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Zamów" i klikając przycisk "Finalizuj". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 6000 PLN
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą firmę Rywal Wojciech Bryła. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika firmę Rywal Wojciech Bryła pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a firmę Rywal Wojciech Bryła. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, firmę Rywal Wojciech Bryła może zażądać od klienta wpłaty zadatku w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 40 dni od dnia wpłaty zadatku, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku gdy Klient anuluje zamówienie przed upływem 40 dni od dnia wpłaty zadatku, a sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta, kwota zadatku ulega przepadkowi na rzecz sklepu. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zadatku, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zadatku.
 6. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą maila na adres . Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru.
 7. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do firmę Rywal Wojciech Bryła, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Firmę Rywal Wojciech Bryła, w porozumieniu z firmą kurierską poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie realizacji zamówienia i o terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, firmę Rywal Wojciech Bryła może anulować zamówienie.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka". Nie uchybia to stosowaniu pozostałych postanowień Regulaminu odnoszących się do kosztu dostawy, w szczególności zawartychw § 5 ust. 5 – 10.
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 6. W przypadku wyboru rodzaju dostawy "Dostawa z Wniesieniem", dostawa obejmuje wniesienie Towaru do czwartego piętra budynku mieszkalnego i obejmuje wniesienie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 7. W przypadku wyższych pięter budynku bez windy, koszt ustalany jest indywidualnie z obsługą firmę Rywal Wojciech Bryła.
 8. Z uwagi na niestandardowe gabaryty niektórych wkładów konieczne są warunki umożliwiające ich wniesienie oraz , w niektórych przypadkach , pomoc przy wniesieniu.
 9. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 10. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w firmę Rywal Wojciech Bryła, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych;
  2. w przypadku wyboru opcji "Dostawa z Wniesieniem", dostawy odbywają się tylko po wcześniejszym telefonicznym, bądź e-mailowym ustaleniu daty przez pracowników danego Punktu Odbioru, a termin realizacji zamówienia od momentu jego skompletowania nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych;
  3. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
  4. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 11. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 12. W wypadku braku Towaru u dostawcy, firmę Rywal Wojciech Bryła zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 13. Firmę Rywal Wojciech Bryła zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 14. Firmę Rywal Wojciech Bryła nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 15. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca Towaru obciążany jest kosztem dostawy do Punktu Odbioru Osobistego. Dokładna wysokość opłaty lub jej brak określany jest podczas składania zamówienia (krok 2). Opłata nie obejmuje załadunku, ani dostawy Towaru. Nabywca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku zakupionych produktów.
 16. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego z Punktu Odbioru Osobistego. 

§ 6. Gwarancje i reklamacje

 1. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 2. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U.z 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna Towaru w firmę Rywal Wojciech Bryła bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie (Dokument nr 1). Towar zwracany jest wraz z oryginalnym opakowaniem, zapakowany dodatkowo w zewnętrzne opakowanie, w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. Firmę Rywal Wojciech Bryła nie przyjmuje Towarów za zaliczeniem pocztowym (za pobraniem). Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. W przypadku braku oryginalnego opakowania, lub w przypadku uszkodzenia Towaru, firmę Rywal Wojciech Bryła może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Produkty oferowane w firmę Rywal Wojciech Bryła posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 6. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 7. Towar zwracany powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Towar należy dostarczyć na adres: Rywal Wojciech Bryła 41-180 Wilkowiczki ul.Górna 3, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu zastosowanie znajduje ust. 3. Ewentualne roszczenia z tego tytułu Konsument może kierować do firmy kurierskiej.
 8. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku określonym w ust. 2 i 7 zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.
 10. Konsument może składać reklamacje Towaru. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można wysłać maila na adres . Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 11. W wypadku gdy Konsument nie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jego obowiązkiem jest rozpakowanie Towaru (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Zwrot Towaru w sytuacji określonej w ust. 10 odbywa się na koszt firmy Rywal Wojciech Bryła. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania Towaru firma Rywal Wojciech Bryła nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Formy płatności

 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego. Cena zakupionych Towarów plus koszt dostawy do Punktu Odbioru, które określa koszyk sklepu. Cena uzależniona jest od ilości kupowanych produktów z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
 4. PayU – płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem. Koszt dodatkowy za płatność w kanale elektronicznym wynosi 2% wartości zakupionych Towarów.
 5. PayPal – płatność elektroniczna poprzez system PayPal. Koszt dodatkowy za płatność w kanale elektronicznym wynosi 2% wartości zakupionych Towarów.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Firma Rywal Wojciech Bryła informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.

Projektowanie sklepów internetowych CStore

Właściciel sklepu:

komineczki.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.Kontakt ze sklepem

Montujem na terenie woj. Śląskiego , Opolskiego , Małopolskiego , Dolnośląskiego